Program doučovania Spolu múdrejší 3 a Spolu úspešnejší 2 prostredníctvom externých doučujúcich

Program doučovania prostredníctvom externých doučujúcich bol ukončený.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. Nie všetky školy majú dostatok interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania.

Aktuality

Aktuálne partnerské mimovládne organizácie, ktoré poskytujú doučovanie:

Mimovládne organizácie, ktoré poskytujú doučujúcich Telefónne číslo E-mail
IQ LAB +421 910 902 315 info@doucovaniepreskoly.sk
O.Z. Šťastná škola – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sccpbrusno@gmail.com
Cesta mladých +421 907 569 110 cestamladych@gmail.com
Človek v ohrození, n.o. +421 948 208 806 martin.holko@clovekvohrozeni.sk
Akadémia mentálnych algoritmov +421 944 647 415 info@ozama.sk
Manageria - Teach for Slovakia +421 949 351 186 v.durcakova@gmail.com
Protect work +421 903 775 850 protectwork@protectwork.sk

Zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov nájdete na portáli MŠVVaŠ SR.

Doučovanie mimovládnymi organizáciami

Pandémia Covid-19 spôsobila, že uplynulé dva roky čelili deti a mladí rôznym ťažkostiam v učení. Mnohí mali sťažený prístup k dištančnému vzdelávaniu, čo viedlo k prehĺbeniu rozdielov vo vedomostiach a spôsobilostiach žiakov na základných a stredných školách. Mnohí učitelia sú však po dlhom období dištančného vzdelávania unavení a vyčerpaní a nie všetky školy majú dostatok interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania. Štátny pedagogický ústav pripravuje program doučovania, ktorý rozširuje už zverejnený balík doučovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosť zapojenia mimovládnych organizácií. Ich úlohou bude nábor, selekcia a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora doučujúcich a tiež tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre doučujúcich, ako aj pre zapojené školy. Štátny pedagogický ústav v spolupráci s úspešnými žiadateľmi pripraví mapu mimovládnych organizácií a ich kapacít, z ktorých si školy budú môcť vybrať doučujúcich pre konkrétnych žiakov a konkrétne predmety, v ktorých potrebujú doučiť.

Kritériá pre doučujúcich

Dosiahnuté VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), alebo v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku).

Na stiahnutie

Manuál k výzve na predloženie žiadostí
aktualizované 15. 10. 2021, PDF, 661 kB
FAQ - Najčastejšie kladené otázky
aktualizované 1. 10. 2021, PDF, 102 kB

Kontakt

Štátny pedagogický ústav

Pluhová 8
831 03 Bratislava

+421 2 492 76 410
doucovanie@statpedu.sk